گاز صفحه شیشه G7-HE اخوان

مشخصات

HE خانواده محصول
استیل جنس صفحه
استیل معمولی نمای ظاهری
پنج شعله تعداد شعله ها
ندارد شعله برقی
ندارد Vok

اندازه

68cm طول
51cm عرض