شیر آشپزخانه چشمی HD251 بلندا

سیستم عملکرد on/off correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن شاور در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم فشار و دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct