نمایش 1–12 از 33 نتیجه

شرکت انرژی در 26 خرداد 1348 تاسیس و در سال 1350 با هدف تولید محصولات گرمایش صنعتی شروع به فعالیت نمود .

در سال 1354 با توجه به استقبال و تقاضای فزاینده بازار ، كارخانه به محل كنونی خود واقع در كیلومتر 7جاده قم منتقل گردید. دامنه تولیدات این شركت تا سال 1368، شامل : بخاری كارگاهی ، آبگرمكن و هیتر نفتی می باشد .

هولدینگ وابسته :

ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺒﺨﯿﺮی ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـﺖ و شرایط آب و هوایی کشورمان ایران. ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ و بازدهی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﺼــﺮف اﻧﺮژی دارد.

ﺑﻪ ﻫمین دلیل شرکت انرژی به عنوان پرچم دار استفاده از سلولوز به جای پوشال دست به تولید این قبیل محصولات زد.