گاز صفحه استیل G26-HE اخوان

مشخصات

HE خانواده محصول
استیل جنس صفحه
استیل معمولی نمای ظاهری
دو شعله تعداد شعله ها
ندارد شعله برقی
ندارد Vok

اندازه

50cm طول
30cm عرض