ترموستات T6590 هانیول

  • محدوده دما
 10°~32° سانتیگراد
  • ولتاژ
230V~ , 50~60 HZ
  • عملکرد کنترلی
 کنترل On/Off با الگوریتم P+1 با 1-/+ درجه سانتگیراد در 22 درجه سانتیگراد
  • تاییدیه ها
 CE ، EN60730-1 ، EN55014-1 ، EN55014-2
  • ابعاد
 29 * 148 * 97 میلیمتر
  • عمر
 بیش از 100000 سی