چیلرهای جذبی یک مرحله ای  ساری پویا

  • عمر طولانی حدود 35 سال.
  •  هزینه سرمایه گذاری کمتر نسبت به انواع دیگر.
  •  نگهداری ساده.
  •  تعمیرات ناچیز در طول عمر کاری.
  •  ضریب اطمینان تولید برودت بسیار بالا.
  •  امکان استفاده از انرژی های بازیافتی جهت کارکرد.
  •  امکان استفاده از انرژی خورشیدی جهت کارکرد.