چیلرهای جذبی شعله مستقیم ساری پویا

  • کاهش مصرف سوخت و کاهش تلفات.
  • حذف ارتباط بین دیگ ها و چیلر ها.
  • اشغال فضای کمتر جهت سرمایش (در صورتی که برای گرمایش پروژه از دیگ مازاد استفاده نشود).
  • در چیلرهای شعله مستقیم نوع فلش امکان استفاده از گرمایش در زمستان و آب گرم مصرفی نیز علاوه بر سرمایش وجود دارد