هواساز ساری پویا

  1. دمپر ها جهت تنظيم مقدار دبي هواي ورودي و خروجي از هواساز.
  2. قسمت Mixing Box براي حالت Fresh Air.
  3. فيلترها از نوع Bag Filter با بازدهي هاي مختلف و فيلتر هپا و پيش فيلتر که همان فيلتر آلومينيومي مي باشد.
  4. کويل سرمايش و گرمايش و همچنين کويل برقي پيش گرمکن.
  5. اجزاي رطوبت زني و نازل هاي آن.
  6. فن هواساز که شامل فن هاي سانتريفوژ فوروارد و بکوارد مي باشد.