سردخانه سقفی مدل SB : زمانی که به دلیل نیاز به فضای بیش­تر در داخل سردخانه ، امکان نصب دستگاه بر روی دیوار وجود ندارد.
، از این نوع سیستم استفاده می­شود. نصب سریع و آسان کاهش زمان …