داکت اسپلیت SDS36 ساری پویا

  • قابلیت نصب فیلترهای با درجه G3.
  • مجهز به کانال ورود هوای تازه ی فیلتر شده .
  • مجهز به سینی تخلیه آب.
  • قابلیت نصب یونیت داخلی و خارجی با فاصله 50m.