انتخاب برگه

تلویزیون و سینما خانگی

تلویزیون

تلویزیون از دو کلمه گرفته شده که معنای دیدن و فاصله های دور را میدهد. و در اصطلاح عام به این دستگاه به معنای دیدن هر چیز از فاصله های دور میباشد. این دستگاه برای بار اول به گونه سیاه سفید و بی صدا ساخته شده بود.، اما به مرور زمان دانشمندان جدیدتری تغیرات زیادی در آن ایجاد کردند.
همچنان  منابع اینترنتی نیز با خود به همراه دارد. دستگاه حاوی شبکات مختلفی میباشد. که هر شبکه به نفع عنعنات خود کار میکند، برخی از این شبکه ها،. شبکه های جهانی بوده که سراسر دنیا میتواند به آن دسترسی داشته باشد.
تلویزیون دارنده دو منبع میباشد.، منابع مفیده و غیر مفیده و کشف این منابع بستگی به نشر کننده و بیننده دارد. همچنان تلویزیون دارای کنترولی میباشد که برای کنترول کردن ذهن از آن کار گرفته میشود. کنترول کردن ذهن در واقع همان کنترول کردن تلویزیون میباشد.
رخی از شبکات یک ملت به عنوان بروز دهنده عنعنات همان ملت بگونه صحیح و مثبت فعالیت میکنند. اما برخی هم بگونه غلط و ضرر آفرین به ضد همان ملت عمل میکنند.

نمایش 1–9 از 35 نتیجه